skip to Main Content

Prezentare Unionbaumit

Societatea noastră achiziționează materiale de construcție pentru proiecte (modele de produse specifice clientului) în execuție specială/proiectare individuală (nu bunuri produse în serie/bunuri de catalog/bunuri prefabricate), pe care le încredințăm pentru producție/fabricare către producători de profile PVC sau lemn.

În acest scop, societatea noastră pune la dispoziție pentru utilizare gratuită documentele necesare irefutabile (proiect(e) de arhitect, ilustrații, schițe, desene, documentație tehnică, socoteli, calcule, fișe tehnice și astfel de descrieri ale produselor/documente privind cantitatea produselor, dimensiunile produselor, caracteristicile produselor, proprietățile produselor, calitatea produselor, capacitatea de încărcare, toleranțele etc.), astfel încât să nu existe obstacole în calea fabricării corecte și produsele finale să fie conforme cu normele tehnologice recunoscute respective, astfel încât produsele să nu emane niciun pericol pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau pentru proprietatea terților.

Condiții de contractare – Furnizori

 1. Unionbaumit comunică furnizorului comanda fermă cuprinzând felul produselor, cantitatea, specificațiile tehnice și cerințele de calitate etc, prin email cu confirmare de primire;
 2. Furnizorul preia comanda și transmite, la rândul său prin email cu confirmare de primire, oferta de furnizare a produselor, în cantitățile și la standardele cerute în comandă, specificând data de livrare a produselor;
 3. Unionbaumit, dacă oferta respectă specificațiile din comanda sa, transmite, prin email cu confirmare de primire, acceptarea ofertei sau declinarea acesteia;
 4. Prin acceptarea ofertei, contractul dintre Unionbaumit și furnizor este încheiat în condițiile art. 1196 din Codul Civil Român, toate condițiile generale prezentate pe pagina web a Unionbaumit făcând parte integrantă din contract;
 5. Condițiile generale prezentate pe pagina web a Unionbaumit sunt obligatorii în lipsa unor clauze particulare agreate de părți prin corespondența comercială;
 6. Furnizorul se obligă să producă și să livreze unor persoane juridice sau fizice din Germania, Austria, Olanda, Elveția indicate de Unionbaumit, la termenul și în condițiile specificate în ofertă, produsele comandate de Transportul va fi asigurat de către BaHaRoDe, aceasta comunicând data ridicării produselor, furnizorul având obligația ambalării și încărcării acestora în mijlocul de transport;
 7. Furnizorul se obligă să remedieze complet sau, după caz, să înlocuiască produsele ce prezintă defecte ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului, în termenul de garanţie a produselor, excepție făcând deteriorarile datorate transportatorului sau celui care descarcă marfa la destinație;
 8. Furnizorul se obligă să despăgubească Unionbaumit împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate) legate sau în legătura cu produsele livrate, daune – interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea specificațiilor din comanda Unionbaumit;
 9. Furnizorul are obligația să constituie garanţie de bună execuţie cu o valoare egală cu avansul primit de la BaHaRoDe după acceptarea ofertei. Contul de garanții al Unionbaumit este …………………………………………, deschis la ……………………. Garanţia de buna execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, in termen de 7 zile de data încheierii contractului, cu termen de valabilitate pe toata durata contractului. Garanția de bună execuție va fi eliberata de BaHaRoDe in termen de 10 zile lucrătoare de la data recepției finale (termenul de 10 zile nu ia in calcul data încheierii recepției finale). Garanția de bună execuție este irevocabilă;
 10. Unionbaumit are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, nu livrează sau livrează cu întârziere sau necorespunzător, încălcându-şi obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Unionbaumit are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate;
 11. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Unionbaumit are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de …………..pe zi de întârziere, aplicate la valoarea cantităţii de produse nelivrate, de la termenul scadent și până la data recepţiei produselor nelivrate, care se consideră data îndeplinirii obligațiilor contractuale;
 12. Garanţia de bună execuţie se eliberează în termen de 3 zile de la data plații facturii finale, dacă nu s-au ridicat pretenții asupra ei până la această dată. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție;
 13. Furnizorul acordă un termen de garanție al produselor de 5 (cinci) ani de la data livrării;
 14. Unionbaumit sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice din oferta tehnică. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală de livrare a produselor indicată de către Unionbaumit, pe baza avizului de expediţie a mărfii. Eventualele neconformităţi sau diferenţe constatate la recepție vor fi cuprinse într-un proces-verbal de constatare deficienţe care va crea obligativitatea pentru Furnizor de a înlocui/repara produsele neconforme, în termen de maxim ………………….. zile lucrătoare de la data semnării acestuia. În acest caz, pentru produsele livrate şi care îndeplinesc cerinţele Unionbaumit se va întocmi un proces-verbal de recepție partială a mărfii livrate;
 15. Fără a aduce atingere execuției prezentului contract, Unionbaumit are obligația de a garanta protejarea acelor informații pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial și proprietatea intelectuală;
 16. Eventualele litigii se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul
 17. Sub sancțiunea plății penalității solicitate de către beneficiarul Unionbaumit si rămasă definitivă printr-o decizie judecătorească, Furnizorul se obligă să nu stabilească relații comerciale, direct sau prin alți intermediari, cu destinatarii finali din Germania, Austria, Olanda, Elveția ai livrărilor comandate de
Back To Top